top of page

ISO 9001:2015 შიდა აუდიტორი (CQI | IRCA)

ტრენერი - ივანე დიდბერიძე

ღირებულება - 430 £ (ექვივალენტი ლარში)

ხანგძლივობა - 18 საათი

 
თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ . . .

 • გსურთ გახდეთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტორი

 • მოგეთხოვებათ გამოიმუშაოთ შიდა აუდიტორის უნარ-ჩვევები

 • თქვენი ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე პერიოდულად ატარებთ მეორე მხარის (მაგალითად: მომწოდებლის) აუდიტს

 • თქვენ ახლახან ჩაერთეთ შიდა აუდიტების პროცესში

 • თქვენ გსურთ გაიუმჯობესოთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტების ჩატარების უნარ-ჩვევები, რაც გააუმჯობესებს თქვენს შესაძლებლობებს განსაზღვროთ და მართოთ რისკები.

თქვენ შეისწავლით . . .

 • რა როლს ასრულებს მენეჯმენტის სისტემა და შიდა აუდიტი ბიზნესის დასახმარებლად, რათა მართონ რისკები

 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტორის როლს და პასუხისმგებლობებს

 • როგორ დაგეგმოთ აუდიტი შედეგიანი ჩეკლისტის გამოყენებით

 • როგორ ჩაატაროთ აუდიტი Lloyd's-ის 6 ეტაპიანი მიდგომის გამოყენებით

 • როგორ შეაგროვოთ აუდიტის ობიექტური მტკიცებულებები დაკვირვების, გასაუბრების და დოკუმენტების ამონარჩევის მეშვეობით

 • შეაფასოთ დაკვირვების შედეგები და დაადგინოთ შესაბამისობა, შეუსაბამობა და შედეგიანობა

 • თვალსაჩინოდ მოახდინოთ დაკვირვების შედეგების ანგარიშის შედგენა

 • რა არის მაკორექტირებელი ღონისძიებები და პასუხისმგებლობებს მათი შესრულების პროცესში

 • როგორ ადევნოთ თვალი და მოახდინოთ გატარებული მაკორექტირებელი ღონისძიებების შედეგიანობის ვერიფიკაცია.

თქვენ დაგჭირდებათ . . . 

 • PDCA ციკლი​ს და მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი ელემენტების შესაბამისი ცოდნა

 • ხარისხის მენეჯმენტის ფუნდამენტური კონცეფციისა და პრინციპების ცოდნა

 • ისო 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნების, ასევ სტანდარტში გამოყენებული ტერმინების და განმარტებების ცოდნა

 • საუკეთესო შემთხვევაში, მიღებული ქონდეთ Lloyd's-ის სატრენინგო კურსი "მომზადება ისო 9001:2015 სტანდარტისთვის" ან მისი ეკვივალენტი.

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება . . .

სამუშაო ენა
ქართული

რეგისტრაცია
მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა  ონლაინ რეგისტრაცია.  

რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის დეტალურ პროგრამას.

ტრენინგის მონაწილეთა შეფასებები

"იბრაკომ ლოჯისტიკის" ხარისხის მენეჯერი
მაია ივანაძე

"ტრენერს აქვს შესანიშნავი გადმოცემის სტილი და უნარი. მასალები და კურსის დიზაინი იყო სასიამოვნო, ადვილად აღსაქმელი და კარგი. ჩატარების ადგილი არაჩვეულებრივი. ტრენინგმა ნამდვილად გადააჭარბა ჩემს მოლოდინს."

კომპანია "პედიატრი"
სოფიო მენაბდიშვილი

"ნამდვილად საინტერესო კურსია. არაჩვეულებრივი სტილი და გადმოცემის უნარი, ძალიან საინტერესო და ვიზუალურად კარგად გაფორმებული მასალები."

კომპანია "პლიმერი1" ფინანსური მენეჯერი 
მაია ადეიშვილი

"ბატონი ვანო გამოირჩეოდა კომუნიკაბელურობის, სასიამოვნო თხრობის და გასაგებ ენაზე გადმოცემის უნარით. დიდი მადლობა მას. ასეთი დატვირთული დღის რეჟიმს ძალიან ამარტივებდა კომფორტული და მყუდრო გარემო".

NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.

bottom of page