top of page

Upcoming Events

 • ვებინარი: "HACCP – 2021 წლის ვალდებულებები და გამოწვევები"
  ვებინარი: "HACCP – 2021 წლის ვალდებულებები და გამოწვევები"
  ოთხ, 09 დეკ
  ვებინარი:
  09 დეკ. 2020, 11:00 – 12:00 GMT+4
  ვებინარი:
  09 დეკ. 2020, 11:00 – 12:00 GMT+4
  ვებინარი:
  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 აგვისტოს #409 დადგენილების შესაბამისად, 2021 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად, სხვადასხვა სექტორის ბიზნესოპერატორებისათვის, სავალდებულო ხდება HACCP სისტემის დანერგვა და გამოყენება.
 • სატესტო ვებინარი: "HACCP – 2021 წლის ვალდებულებები და გამოწვევები" (1)
  სატესტო ვებინარი: "HACCP – 2021 წლის ვალდებულებები და გამოწვევები" (1)
  შაბ, 05 დეკ
  ვებინარი:
  05 დეკ. 2020, 21:00 – 21:25 GMT+4
  ვებინარი:
  05 დეკ. 2020, 21:00 – 21:25 GMT+4
  ვებინარი:
  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 აგვისტოს #409 დადგენილების შესაბამისად, 2021 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად, სხვადასხვა სექტორის ბიზნესოპერატორებისათვის, სავალდებულო ხდება HACCP სისტემის დანერგვა და გამოყენება.
bottom of page