Wed, Dec 09 | ვებინარი:

ვებინარი: "HACCP – 2021 წლის ვალდებულებები და გამოწვევები"

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 აგვისტოს #409 დადგენილების შესაბამისად, 2021 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად, სხვადასხვა სექტორის ბიზნესოპერატორებისათვის, სავალდებულო ხდება HACCP სისტემის დანერგვა და გამოყენება.
Registration is Closed

თარიღი და დრო:

Dec 09, 2020, 11:00 AM – 12:00 PM GMT+4
ვებინარი:

ვებინარის შესახებ

რეგისტრაცია:
Price
Quantity
Total
  • ვებინარზე რეგისტრაცია
    GEL 0
    GEL 0
    0
    GEL 0
TotalGEL 0

გააზიარეთ